[文集] [专题] [检索] [独立评论] [海阔天空] [矛盾江湖] [全版论坛]

海阔天空

作者: 虏脻脦r   BuddhismSong~The Words of Truth 2022-01-27 10:14:03  [点击:8596]
The Prayer of The Words of Truth
by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

namo ratna trayaya
Namo ratnatrayāya!1

(1)
tsé mé yönten gyamtsöi pal nga shying
nyam chung dro la pu chik tar gongpé
dü sum deshek sé dang lobmar ché
dak gi denpé mengak dir gong shik

si shyi dung sel yongdzok tubpé ten
dzam ling yangpé pendéi pal du gyé
dé dzin khé dang drubpé kyebu nam
chö chö nam chüi chawa pelwar dzö

mi zé lé ngen drakpöi yong nönpé
barmé duhkhé narwé nyam tak dro
zö ké né tsön mugéi jikpa kun
shyi né dega gyamtsor uk yung dzö

(2)
khyepar gang jong chö den kyé dro nam
nak chok lalöi pung gi tsé mé du
ngen gü jompé trak dang chimé gyün
nyur du chépé tukjéi tu pung kyé

nyönmong dön gyi nyöpé lang chö kyi
rang shyen nyi pung gyipé nyingjéi yul
mi sün kyéwé tsok nam lang dor mik
yong top jam tsé dzawé pal la jor

(3)
ring né nying du nakpé döpé dön
yongdzok pö jong rang wang tsangmé pal
lhun drup chö si zung drel ga tön la
chöpé kalzang nyurwa nyi du tsöl

ten dang dé dzin chapsi rang rik lé
chépé lü sok longchö yong tang té
kawa gya trak drubpé kyewo nam
dru dzin gön dé tukjé kyongwar dzö

dor na gönpo chenrézik wang gi
sé ché gyalwé chen ngar gang chen shying
yong zung gya chen mönlam gang dzépé
dré zang deng dir nyur du charwar söl

(4)
nang tong chönyi zabmöi tendrel dang
chok sum tukjéi tu dang dentsik top
lé dré lu mé den tü dak chak gi
denpé mönlam gekmé nyur drup shok


Written on the ninth day of the eighth month, Iron Mouse year (1960).
| Rigpa Translations

==============
༄༅། །བདེན་གསོལ་སྨོན་ཚིག །

The Prayer of The Words of Truth

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lamaན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། །

namo ratna trayaya

Namo ratnatrayāya!1ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང༌། །

tsé mé yönten gyamtsöi pal nga shying

Masters of the glory of an ocean of boundless qualities,

ཉམ་ཆུང་འགྲོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་དགོངས་པའི། །

nyam chung dro la pu chik tar gongpé

Who look upon all helpless beings as if they were an only child,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས། །

dü sum deshek sé dang lobmar ché

Sugatas of the past, present and future, bodhisattvas and those in training,

བདག་གི་བདེན་པའི་སྨྲེ་ངག་འདིར་དགོངས་ཤིག །

dak gi denpé mengak dir gong shik

Hear these truthful lamentations of mine, I pray!སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །

si shyi dung sel yongdzok tubpé ten

May the complete teaching of buddha dispel the miseries of existence and quiescence,

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས། །

dzam ling yangpé pendéi pal du gyé

Spread as the glory of benefit and happiness for the whole world!

དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །

dé dzin khé dang drubpé kyebu nam

And may the learned and accomplished holders of these teachings

ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད། །

chö chö nam chüi chawa pelwar dzö

Cause the activity of the ten dharmic actions to increase!མི་ཟད་ལས་ངན་དྲག་པོས་ཡོངས་ནོན་པས། །

mi zé lé ngen drakpöi yong nönpé

Totally overcome by fierce and inexhaustible negative karma,

བར་མེད་དུཿཁས་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

barmé duhkhé narwé nyam tak dro

Beings are worn out and tormented by relentless suffering,

བཟོད་དཀའི་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་ཀུན། །

zö ké né tsön mugéi jikpa kun

May all the fears of unbearable illness, warfare and famine,

ཞི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུངས་མཛོད། །

shyi né dega gyamtsor uk yung dzö

Be pacified, and relieved by an ocean of bliss!ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས། །

khyepar gang jong chö den kyé dro nam

And especially for the practitioners in the Land of Snows,

ནག་ཕྱོགས་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་གིས་བརྩེ་མེད་དུ། །

nak chok lalöi pung gi tsé mé du

Mercilessly conquered by uncivilized forces of evil,

ངན་དགུས་འཇོམས་པའི་ཁྲག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན། །

ngen gü jompé trak dang chimé gyün

May the flowing stream of their blood and tears

མྱུར་དུ་ཆད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །

nyur du chépé tukjéi tu pung kyé

Be swiftly halted by the powerful might of compassion!ཉོན་མོངས་གདོན་གྱིས་སྨྱོས་པའི་བརླང་སྤྱོད་ཀྱིས། །

nyönmong dön gyi nyöpé lang chö kyi

Those who are driven mad by the demon of negative emotions,

རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་བགྱིད་པའི་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ། །

rang shyen nyi pung gyipé nyingjéi yul

And pitifully bring ruin upon themselves and others through their reckless actions,

མི་བསྲུན་སྐྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བླང་དོར་མིག །

mi sün kyéwé tsok nam lang dor mik

May such impudent beings gain the vision of what to adopt and abandon,

ཡོངས་ཐོབ་བྱམས་བརྩེ་མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །

yong top jam tsé dzawé pal la jor

And meet with kind and loving friends!རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན། །

ring né nying du nakpé döpé dön

May the object of my most long-standing and heartfelt wish:

ཡོངས་རྫོགས་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་མའི་དཔལ། །

yongdzok pö jong rang wang tsangmé pal

The marvel of total independence and freedom for Tibet,

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ལ། །

lhun drup chö si zung drel ga tön la

Be spontaneously accomplished! And may we be swiftly granted

སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩོལ། །

chöpé kalzang nyurwa nyi du tsöl

The good fortune to celebrate the unity of Dharma and affairs of state!བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སླད། །

ten dang dé dzin chapsi rang rik lé

Giving away their bodies held so dear, their lives and their possessions,

གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ། །

chépé lü sok longchö yong tang té

For the sake of the teachings and those who maintain them, for our culture and unique traditions,

དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

kawa gya trak drubpé kyewo nam

May those accomplished beings who undergo so many hardships,

གྲུ་འཛིན་མགོན་དེས་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བར་མཛོད། །

dru dzin gön dé tukjé kyongwar dzö

Be protected by the compassionate lord of the Potala!མདོར་ན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །

dor na gönpo chenrézik wang gi

In short, may all the vast prayers of aspiration

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་གངས་ཅན་ཞིང༌། །

sé ché gyalwé chen ngar gang chen shying

The lord Avalokiteśvara made for the land of Tibet

ཡོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །

yong zung gya chen mönlam gang dzépé

In the presence of the buddhas and their bodhisattva heirs,

འབྲས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསོལ། །

dré zang deng dir nyur du charwar söl

Swiftly come to their positive fruition here and now!སྣང་སྟོང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་དང༌། །

nang tong chönyi zabmöi tendrel dang

Through the interdependence of the profound intrinsic nature of appearance and emptiness,

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྟོབས། །

chok sum tukjéi tu dang dentsik top

Through the power of the compassionate Three Jewels, by the force of these words of truth,

ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གི །

lé dré lu mé den tü dak chak gi

And through the strength of the infallible truth of cause and effect,

བདེན་པའི་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །

denpé mönlam gekmé nyur drup shok

May this, our prayer of truth, be swiftly accomplished without any hindrance!རབ་རྒྱལ་ལྕགས་བྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ལོ ་༡༩༦༠

Written on the ninth day of the eighth month, Iron Mouse year (1960).| Rigpa Translations
锟斤拷锟洁辑时锟斤拷: 2023-03-11 11:12:38

加跟贴

笔名:     新网友请先注册笔名 密码:
主题: 进文集
内容: